center>
การเขียนประวัติย่อ (RESUME)
คำว่า "Resume" นี้ มาจากภาษาฝรั่งเศส ว่า resume ซึ่งก็มีความหมายว่า Summary แปลเป็นไทยว่า สรุป หรือ ย่อ ฉะนั้นเวลาเขียนจะใช้สะกดแบบฝรั่งเศส หรือแบบอังกฤษก็ได้ด้วยกันทั้งสองแบบปัจจุบันนี้ Resume นับว่ามีความสำคัญเท่า ๆ กับจดหมายสมัครงาน (Application Letter) ก็แทบจะว่าได้ จะเห็นได้จาก ข้อความที่ลงโฆษณางานตามหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่าง ๆ โดยฝ่ายนายจ้างจะบอกให้ผู้สมัครส่ง Resume แนบไปพร้อม กับจดหมายสมัรงานด้วย ดังจะดูได้จากข้อความที่ลงโฆษณา ซึ่งจะระบุโดยละเอียดว่าผู้สมัครต้องแนบเอกสารอะไร ไปพร้อมกับจดหมายนี้บ้าง เช่น
    1. Please submit application letter stating expected salary, resume and a recent photo to ... (โปรดยื่นจดหมายสมัครงานพร้อมทั้งแจ้งเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมทั้งแนบประวัติย่อและรูปถ่ายปัจจุบันหนึ่งรูปไปที่ ....)
    2. Please send handwritten application, resume, transcript and a recent photo to ... (โปรดส่งจดหมายสมัครงานเขียนด้วยลายมือแนบประวัติย่อ ผลการศึกษาและรูปถ่ายปัจจุบันไปยัง....)

รายละเอียดในประวัติย่อ
Resume เปรียบเสมือนเครื่องเปิดประตูที่ดี กล่าวคือ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้โดยย่อ และสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเปรียบได้กับใบโฆษณาคุณสมบัติของตนเองอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนก็ต้องให้ความสนใจ เป็นพิเศษว่าใน Resume นั้น ควรจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง และมีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ลักษณะของ Resume ที่ดี
     1. ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ซึ่งมีขนาด A4 (หรือประมาณ 8"x12") และเป็นกระดาษสีขาว มีคุณภาพ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่ ด้วยแล้ว ควรจะเขียนให้จบในหนึ่งหน้ากระดาษเท่านั้น และรวมเฉพาะรายละเอียดที่จำเป็น และต่อประเด็นจริง ๆ เท่านั้น
    2. อย่าใช้คำย่อในคำที่ไม่ควรย่อ เช่น วันเดือนปีเกิด ควรเขียนคำเต็ม ส่วนคำอื่น ๆ ถ้าจะย่อหรือไม่ย่อนั้น ให้ดูตามหลักสากลนิยมเป็นตัวอย่าง
    3. ในกรณีที่ระบุงานอดิเรกเข้าไว้ด้วย ก็ควรระวังว่างานอดิเรกที่เราเอ่ยถึงนั้นมีความเหมาะสมกับงานที่เราสมัครหรือเปล่า เช่น ถ้าสมัครเป็นพนักงานทำบัญชี ถ้ามีงานอดิเรกประเภทที่ต้องใช้ความละเอียด อย่างเช่น เย็บปักถักร้อย ก็จะดี หรือเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ถ้าชอบว่ายน้ำ ก็ดี เพราะยามฉุกเฉินจะได้ช่วยผู้โดยสารได้

รูปแบบของประวัติย่อ
ที่จริงแล้ว Resume นี้ มีหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ ยกมาให้ดูเพียง 1 แบบเท่านั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความสับสน และเลือกเอาเฉพาะแบบที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น อนึ่ง ก่อนที่จะไปดูรูปแบบของ Resume นั้น เราควรทราบเสียก่อนว่าใน Resume (ประวัติย่อ) นั้น ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
    1. หัวเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ซึ่งจะอยู่ด้านบนสุด ส่วนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Low case letters)
    2. จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ถ้าต้องการสมัครในตำแหน่งใด ก็ใก้ระบุชื่อตำแหน่งนั้นหรือไม่ก็อาจจะบอกเป็นสายงานที่ตนต้องการทำก็ได้
    3. การศึกษา เช่น จบจากไหน สาขาวิชาอะไร จบเมื่อไร แล้วให้ระบุการศึกษาจบมาล่าสุดไว้ก่อน กล่าวคือ อาจจะเรียงจากการศึกษาชั้นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ซึ่งโดยมากชั้นต่ำสุดระบุแค่ชั้นมัธยมไม่ต้องลึกไปถึงชั้นประถม ผลการเรียนเป็นอย่างไร การศึกษาหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง อะไรคือวิชาเอก วิชาโท ส่วนปริญญาที่ได้รับ ก็ไม่ควรใช้คำย่อควรมีคำเต็มกำกับ และในกรณีที่จบจากต่างประเทศก็ควรระบุประเทศที่จบการศึกษานั้น ๆ มาด้วย ส่วนการเขียนชื่อสถาบันการศึกษาและวิชาที่จบนั้น เราสามารถดูได้จากใบแสดงวุฒิ หรือผลการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นปริญญาบัตร หรือใบระเบียบการศึกษาก็ได้
    4. ประสบการณ์ ประสบการณ์ในการทำงานนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสมัครงาน เพราะนายจ้างสามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้ นำไปพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้ว่า เหมาะสมกับงานในหน่วยงานของตนหรือไม่ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วนักศึกษาจบใหม่ จะมีประสบการณ์น้อยหรือแทบไม่มีเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรระบุงานที่เคยทำมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทำเต็มเวลา หรือทำไม่เต็มเวลา ก็ตาม หรือแม้แต่งานที่ทำโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทนก็ตาม ซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น เคยเป็นผู้นำนักศึกษา หรือหัวหน้าทีมนักกีฬา เป็นต้น
ในกรณีที่เคยทำงานเต็มเวลามาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงงานที่ทำไม่เต็มเวลา หรือกิจกรรมอื่น ๆ มากนัก และควรบอกรายละเอียดที่สำคัญของงานที่เคยทำ คือ
             1. วันเดือนปีที่เคยทำงาน
             2. ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ว่าจ้าง
             3. ประเภทของงานที่ทำ
    5. คุณสมบัติพิเศษ เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมี ถ้าไม่มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ก็ตัดออกไป คุณสมบัติพิเศษที่กล่าวถึงนี้ เช่น ความสามารถทางด้านภาษา ด้านการเขียนหรือขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางดี เป็นต้น
    6. รายละเอียดส่วนตัว รายละเอียดส่วนตัวประกอบด้วย
             Sex = เพศ
             age = อายุ
             Date of birth = วันเดือนปีเกิด
             height = ความสูง
             Weight = น้ำหนัก
             health = สุขภาพ (ใช้ good health หรือ Excellent)
             address = ที่อยู่
             Marital status = สถานภาพการสมรส หรืออาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม
             religion = ศาสนา
             Military status = สถานภาพทางการทหาร
             Place of birth = สถานที่เกิด
             nationality = สัญชาติ
             race = เชื้อชาติ
และในส่วนนี้อาจจะเพิ่มงานอดิเรก เข้ามาอีกก็ได้ถ้ามี เช่น ว่ายน้ำ หรือสะสมแสตมป์ เป็นต้น
    7. บุคคลอ้างอิง บุคคลที่เป็นนายจ้างเก่าของเรา จะเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นบุคคลอ้างอิง แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ออกจากงาน กลัวนายจ้างจะรู้ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น ครู อาจารย์ที่เคยสอน เพื่อนร่วมธุรกิจ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่ต้องไม่ใช่ญาติ หรือเพื่อนสนิทของเรา และที่เรียกว่าบุคคลอ้างอิง อีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลที่จะสามารถตรวจสอบประวัติและความประพฤติของเราได้ และควรอ้างมา 2-3 ท่าน พร้อมทั้งที่อยู่ที่จะติดต่อได้ และอาชีพของเขาเหล่านั้น อนึ่ง การส่งรายชื่อบุคคลอ้างอิงนั้น บางหน่วยงานก็ไม่ต้องการในขณะนั้น แต่บางหน่วยงานก็ต้องการในทันทีที่ยื่นจดหมายสมัครงาน แต่มีบางกรณีที่เราไม่สามารถส่งรายชื่อบุคคลอ้างอิงได้ทันที ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
             1. เกรงว่าเจ้านายจะรู้ว่าตนกำลังจะเปลี่ยนงาน และถ้าสมัครงานใหม่แล้วไม่ได้ก็จะทำ ให้นายจ้างมีความรู้สึกว่า เราไม่มีความจงรักภักดีต่อบริษัท และจะมีผลเสียตามมาได้ อย่าลืมว่า นายจ้างทุกคนไม่ได้มีใจเปิดกว้างเสมอไป
             2. กรณีที่ผู้ประกาศไม่เปิดเผยตนเอง โดยใช้ ตู ป.ณ. ก็เกรงว่าอาจจะยื่นจดหมายสมัครงานไปตรงกับบริษัทที่ตนกำลังทำงานอยู่ก็ได้ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น ก็ควรต่อรองกับนายจ้างว่าจะส่งมาให้ทีหลังคือ รอดูให้แน่ใจเสียก่อนว่านายจ้างมีความสนใจที่จะรับเราเข้าทำงานจริง ๆ เสียก่อน
ตัวอย่างการเขียน RESUME ภาษาอังกฤษ

THANYA SUKJAI
20/2 Sukhaphiban Road Bangkok 10240 Telephone 3730532


CAREER OBJECTIVE :
To design and implement programmes in broadcast journalism and to use my skills in communications to dvelop innovative television and radio dialogue
EXPERIENCE :
COMMUNICATIONS - Helped edit faculty's magazine for one year. LEADERSHIP- Coordinated a fund-raising drive for an audiovisual club. BROADCAST JOURNALISM - Designed an educational programme for children. Received award from the Faculty of Humanities.
EDUCATION :
Bachelor of Arts. 19...... University Major : Mass Communications Minor : Audio Visual
PERSONAL INFORMATION :
Birthdate : 26 December 1966 Marital Status : Single Health : Excellent Interst : Reading, Stamp-collecting
OTHER QUALIFICATIONS :
Abillity to type both Thai and English at 50 wpm. and 60 wpm. respectively
REFERENCES :
Full references will be supplied on request
ตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ(สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์)

Poramate Wattanakulchai
117/6A Panjit Building Sukhumvit 55
Wattana, Bangkok 10110
E-mail: webmaster@jobbees.com
Tel: 712-7047 Mobile (01)319-5720

OBJECTIVE:
To secure Marketing Manager position, which plan and implement marketing strategy for job classified web sites, WWW.JOBBEES.COM.

EDUCATION:
- University of Oregon, OR, USA Master of Art in Business Administration Major in Marketing
GPA: 3.85
May 1996

- Thamasat University
Bachelor of Art in Business Administration
GPA: 3.20
May 1994
Coursework Includes: Cost Accounting I, Principles of Microeconomics, Production & Operational Management, Business Statistics, and Introduction to Marketing

EXPERIENCE:
- Assistant Marketing Manager
Mweb Co., Ltd.
1999-Present
Joined company as marketing executive; rapidly promoted to Assistant Manager
Scheduled and supervised a staff of ten employees
Increased sales volume by 15 percent in six months.

- Marketing Executive
Sony Thai Co., Ltd.
1998-1999
Began as volunteer member; selected for promotion to Program Coordinator
Trained 15 new volunteers to work with at-risk elementary school children
Wrote, complied, and edited a 20-page manual for training volunteers
Expanded the program to include five additional elementary schools

- Office Assitant
Land and House Public Company Limited.
1996-1998
Provided clerical support for several large corporate offices and law firms
Enhanced administrative skills and became proficient in the use of Computers
Received several offers for permanent employment based on excellent performance

SPECIAL SKILLS:
- Good skills in marketing and sales
- Fluent in spoken and written both English and Mandarin.
- Proficient with IBM-PC and compatibles.
Proficient in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and other Microsoft products
ตัวอย่าง Resume ภาษาไทย(สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์)

นาย ปรเมศน์ วัฒนกุลชัย
117/64 อาคารปานจิตต์ สุขุมวิท 55
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์: webmaster@msu.com
โทรศัพท์ 712-7047 มือถือ (01) 319-5720

จุดมุ่งหมายในงาน:
ต้องการใช้ความรู้ทางด้านการตลาดและการบริหาร ในการพัฒนาฝ่ายขายและการตลาดของ msu.com ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ประวัติการศึกษา
- มีนาคม 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.68
- มีนาคม 2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 3.35

ประสบการณ์การทำงาน
- 2542-ปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ผดุงไทย จำกัด
รายละเอียดงาน: วิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดูแล และสนับสนุนโครงการพัฒนาตลาด รวมถึงปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน
- 2539-2542
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน: ศึกษาคู่แข่งและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Lan, Foxpro
- มีความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์ในการตลาดและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้ดี
-มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรู้เกี่ยวกับ Electronic Commerce เป็นอย่างดี