center>
แนะนำงานแนะแนว
โครงสร้างงานแนะแนว

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแบ่งการบริการออกเป็น 4 บริการ
  • หน่วยจิตวิทยาให้คำปรึกษา
  • บริการให้การทดสอบและฝึกอบรม
  • บริการแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน
  • บริการสนเทศ และ แนะแนวการศึกษา


  • วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย มหาสารคามในด้านการให้คำปรึกษาโดยให้บริการกับนิสิตทุกชั้นปี ร วมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประสบปัญหา ส่วนตัว การศึกษา ครอบครัว สุขภาพกายและสุขภาพจิต การบำบัดจิต ทั้งทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซด์ การนัดพบ เป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม
  • เพื่อให้บริการในด้านการให้ข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพให้กับนิสิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อให้บริการในการจัดอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ และสังคมเพื่อเพิ่มทักษะในการเตรียมตัวไปประกอบอาชีพ
  • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน และข่าวสารตลาดแรงงานให้แก่นิสิต ทั้งที่เป็นงานประจำและงานพิเศษ (Part - time Job)
  • เพื่อให้บริการแก่นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์จะช่วยเหลือตนเองหรือนิสิตที่ประสงค์จะทำงานพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเอง และจัดหาเงินทุนเพื่อให้นิสิตได้กู้ยืมทุนเพื่อประกอบธุรกิจระหว่างเรียน