center>
บุคลากรงานแนะแนว
ชื่อ-สกุล : เกรียงศักดิ์ มูลจันทร์


ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มงานสวัสดิการนิสิต


สังกัด :กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


โทรศัพท์ :0-43754408ชื่อ-สกุล : อนงค์ ปะนะทัง


ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


สังกัด :กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


โทรศัพท์ :0-43754387


อีเมลล์ :pinongka@hotmail.com


หน้าที่ :บริการให้คำปรึกษาชื่อ-สกุล : นิตยา วงษ์ช่าง


ตำแหน่ง : พนักงานการศึกษา


สังกัด :กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


โทรศัพท์ :0-43754387


อีเมลล์ :nittaya_vong@yahoo.com


หน้าที่ :แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
           จัดหางานให้กับนิสิตระหว่างเรียน
           กองทุนหมุนเวียนระหว่างเรียน

ชื่อ-สกุล : พรวัฒนา ศรีคำภา


ตำแหน่ง : พนักงานการศึกษา


สังกัด :กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


โทรศัพท์ :0-43754387,08-5009-931


อีเมลล์ :numtarnm@yahoo.com


หน้าที่ :แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
           จัดหางานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา