center>
การเขียนจดหมายแนะนำหรือจดหมายสมัครงาน
จดหมายแนะนำ (COVER LETTER) หรือจดหมายสมัครงาน (APPLICATION LETTER) เป็นสิ่งที่จะแนะนำให้แผนกบุคคลพิจารณา ถึงคุณสมบัติของบุคคลนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัทมากน้อยเพียงไร ดังนั้นจดหมายแนะนำจึงต้องกระทัดรัด ชัดเจน และสามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้อ่าน (แผนกบุคคลหรือนายจ้าง ) ให้ได้หลักเกณฑ์ในการเขียนจดหมายสมัครงาน

 • ต้องพิมพ์ให้สะอาดเรียบร้อยด้วยกระดาษพิมพ์ขนาดสั้น (8x1/2" x 11") ทุกครั้ง แต่ถ้าในประกาศรับสมัครระบุให้เขียนด้วยลายมือตนเอง ก็ควรเขียนตัวบรรจง ให้อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม
 • ควรมีความยาวจำกัดเพียง 1 หน้ากระดาษ
 • ใช้ฟอร์มการเขียนแบบจดดหมายธุรกิจ และต้องปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ควรกล่าวเจาะจงนามบุคคลแทนการกล่าวตำแหน่งหรือผู้เกี่ยวข้อง (คุณ...แทน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสามารถสะกด ชื่อ-นามสกุล ได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใครก็ควรจะใช้ "ผู้จัดการฝ่ายบุคคล" หรืออื่น ๆ ที่ประกาศรับสมัครงานระบุไว้
 • ต้องส่งพร้อม RESUME ทุกครั้ง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนจดหมายแนะนำหรือจดหมายสมัครงาน ควรที่จะทำให้นายจ้างหรือแผนกบุคคลสนใจและเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์ ข้อมูลที่กล่าวนี้อาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • 1. คุณเป็นใคร และทำไมคุณจึงเขียนจดหมายส่งไปยังบริษัท
  2. กล่าวถึงความสามารถของคุณที่คาดว่าจะมีคุณค่าต่อบริษัท
  3.กล่าวถึงความสนใจของคุณที่มีต่อบริษัทโดยการพูดถึงสิ่งที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้สละเวลาศึกษาค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับบริษัท

  เวลาเขียนจดหมายแนะนำไม่จำเป็นต้องเขียนเรียงลำดับข้อมูลอย่างข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล ที่สำคัญคือ ควรจะมีข้อมูลทั้ง 3 ให้ครบ และประโยคแรกที่เขียนจดหมายและนำควรจะมีพลังเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านให้ได้ ย่อหน้าสุดท้ายของจดหมายแนะนำจะต้องมั่นใจว่าได้บอกความต้องการให้กับผู้อ่านทราบ เช่น ต้องการขอใบสมัคร ต้องการขอนัดเวลาสัมภาษณ์ ฯลฯ ไม่ควรจบจดหมายอย่างลอย ๆ ไม่ชัดเจน

   วิธีจบจดหมายแนะนำมี 2 วิธี
  1. วิธีรุก การจบจดหมายด้วยวิธีนี้คือ การบอกผู้อ่านโดยตรงว่า คุณจะโทรมาภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจะตรวจสอบดูว่า นายจ้างหรือแผนกบุคคลสามารถที่จะกำหนดเวลาสัมภาษณ์ให้ได้หรือไม่
  2. วิธีรับ ด้วยวิธีนี้คุณเพียงแค่แสดงความหวังว่าบริษัทจะติดต่อคุณมา ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือ คุณอาจวิตกกังวลมาก แต่ก็ไม่ได้แสดงให้แผนกบุคคลเห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือมองคุณสูงจนเกินไปเหมือนกันวิธีที่ 1ในกรณีที่ใช้วิธีรับและถ้า 2-3 อาทิตย์ผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลย หากคุณต้องการที่จะโทรศัทพ์ไปถามผลการตัดสินใจของนายจ้าง ก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลคนบางคนอาจนำทั้งวิธีรุกและรับมาผสมผสานกันก็ได้ เช่น อาจเขียนว่าในช่วง1อาทิตย์ข้างหน้าคุณเผอิญมีความจำเป็นต้องผ่านบริษัทจึงหวังเป็นอย่างมากที จะได้พบกับผู้จัดการโดยสรุปแล้วย่อหน้าสุดท้ายของจดหมายแนะนำมีไว้เพื่อ
 • ขอนัดเวลาสัมภาษณ์
 • ขอฟังคำตอบจากนายจ้างหรือแผนกบุคคล
 • บอกว่าคุณจะติดต่อภายหลัง


 • **** โปรดจำไว้เสมอว่าจดหมายแนะนำต้องส่งควบคู่กับ RESUME ทุกครั้ง ***
  ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับผู้จบใหม่(ภาษาไทย)แบบที่ 1

  101/18 หมู่บ้านฟลอวิลล่า
  ถ.รามอินทรา เขตบางเขน
  กรุงเทพฯ 10220


                                                                                       16 กันยายน 2539


  เรื่อง ขอสมัครงาน
  เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เนชั่น พับลิชิ่งกรุ๊ฟ จำกัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รูปถ่าย 2. ใบรับรองการศึกษา 3. ประวัติย่อ
  ...............ตามที่ท่านได้ลงประกาศแจ้งความรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักข่าวประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2539 กระผม มีความสนใจมากจึงขอสมัครงานในตำแหน่งนี้
  ................กระผมอายุ 23 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และเลือกเรียน วิชาโทสื่อสารมวลชน เพราะตระหนักดีว่าโลกในปัจจุบันและอนาคต บทบาทของงานสื่อสารมวลชนมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากประชาชน มีความต้องการ บริโภคข่าวสารสูง และหนังสือพิมพ์ของท่านเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  กระผมมีความ ตั้งใจสูงที่จะเข้าร่วมงานในองค์กรเช่นนี้
  .................กระผมแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์เป็นนักข่าวภาคสนามจริง แต่มีความสนใจติดตามข่าวสารเป็นประจำจากสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงข่าวและการวิเคราะห์ข่าว ได้เห็นการทำงานของนักข่าวที่ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่
  .................เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารลุ่มลึก รอบด้านและรวดเร็ว การได้พบปะกับบุคคลระดับต่าง ๆ หลากหลายในสังคมเป็นงานที่ท้าทาย และเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า
  .................กระผมรักการอ่านและการเขียน เคยมีผลงานเป็นบทความเรื่องสั้น ตีพิมพ์ในนิตยสารมาบ้าง ประกอบกับขณะศึกษา ทำงานในหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ายอาสาพัฒนาของคณะ ได้พบปะกับผู้คนระดับต่าง ๆ เขียนและตีพิมพ์บทรายงาน กิจกรรมออกเผยแพร่ในหมู่นิสิตนักศึกษา
  ..................โดยเหตุนี้ กระผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากกว่า กระผมจะสามารถเรียนรู้โดยเร็วและปฏิบัติงานในตำแหน่งนักข่าวได้ เป็นอย่างดี และหากท่านต้องการตรวจสอบความประพฤติ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวอ้างมา โปรดติดต่อโดยตรงกับบุคคล ที่ได้เสนอรายชื่อในประวัติย่อ และกระผมพร้อมจะแสดงผลงานทางการเขียนที่พอจะมีเก็บรวบรวมเอาไว้บ้างให้ท่านได้พิจารณา
  ...................กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่านให้เข้าพบเพื่ออธิบายให้รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม และขอขอบพระคุณยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                                        .................................

  ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับผู้จบใหม่(ภาษาไทย)แบบที่ 2

  27/19 ถนน สุขุมวิท 96
  พระโขนง วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  15 พฤษภาคม 2544

  เรื่อง ขอสมัครงาน
  เรียน ฝ่ายบุคคล msu.ac.th
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
  2. สำเนาปริญญาบัตร
  3. รูปถ่าย

           ผมได้ทราบจากเว็ปไซท์ WWW.MSU.COM ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 นี้ว่าท่านกำลังรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ผมจึงมีความประสงค์ที่จะ สมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวผมชื่อ นาย ปรเมศน์ วัฒนกุลชัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนมีนาคม 2544 วิชาเอกคือ การตลาด

  ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ผมได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุด ทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ผมเคยเข้าชมรมภาษาอังกฤษ และเป็นประธานของชมรม ทั้งนี้พวกเราได้ร่วมกันสอนภาษาญี่ปุ่นแก่สมาชิกชมรมที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง ผมยังเป็นสมาชิกของชมรมเทควันโด และเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันกีฬาของทางมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ผมยัง มีกิจกรรมและงานอดิเรกอื่น ๆ เช่น บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ และอื่นๆ

  ผมผ่านการทดสอบพิมพ์ดีด ซึ่งความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเท่ากับ 40 คำต่อนาที และ 50 คำต่อนาทีสำหรับภาษาไทย ผมจึงมีความมั่นใจว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ว่ามานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผมในการพิมพ์ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการขายได้เป็นอย่างดี

  หากท่านได้อ่านประวัติย่อที่ผมได้แนบมาด้วยและติดต่อสอบถามกับอาจารย์ของผมแล้ว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์และนัดเวลาจากท่าน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ คือ 712-7047 และผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  (นาย ปรเมศน์ วัฒนกุลชัย)

  ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ)

  1363 Phahonyothin 13,
  Bangkok 10400
  Tel. 2780065


                                                                                       September 18, 1996


  Editorial Manager
  Post Classified Box No. 4178
  Dear Sir;
  ....................Having seen your advertisement for a proofreader in Bangkok Post, dated August 22, 1996. I offer myself as candidate for the post because I have long been interested to be a journalist.
  ....................I am twenty-five years old, and a graduate of Kasetsart University where I specialized in English Literature. After graduated, I went to take to take some English course in England and have got some Certificates of English
  .................กระผมแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์เป็นนักข่าวภาคสนามจริง แต่มีความสนใจติดตามข่าวสารเป็นประจำจากสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงข่าวและการวิเคราะห์ข่าว ได้เห็นการทำงานของนักข่าวที่ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่
  .....................I have been an English teacher for two years at the English Language Center School. At the same time I've also practised in translation. I have received a diploma of translation from Chulalongkorn University and work as translator for a few magazines.
  .....................Enclosed with this letter is my personal data. My relations in my present position are mutually pleasant but I can use my ability to still better advantage
  .....................I should sincerely appreciate the courtesy of an interview at your convenience. In that event I shall bring with me the best of references.

                                                                                        Very truly yours
                                                                                        (Miss Thanya Sukjai)