center>
แสดงข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา
แสดงข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา
50903 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แผน ก 40 2
5124701 สื่อนฤมิต แผน ก 36 2
5124901 การจัดการแหล่งการเรียนรู้ 41 2
5125003 เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก) 36 2
แสดงข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี
รหัส หลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา
10123 สารสนเทศศาสตร์ 133 4
10109 การสื่อสารมวลชน 18 4
10154 บรรณารักษศาสตร์ 18 4
10159 การสื่อสารมวลชน 130 4
10302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 134 4
10305 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4
11201 สื่อนฤมิต 131 4
1124001 สารสนเทศศาสตร์ 135 4
1124204 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 136 4
1124802 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4
Page: 1 of 4

2 3 Next

แสดงข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา
71201 สื่อนฤมิต 75 2
7124801 สื่อนฤมิต 75 2
7124802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 75 2
7124901 สื่อนฤมิต 75 2